Ранен старт за по-добър живот за децата със специални потребности

 

Училища от Румъния, България, Швеция, Португалия, Италия, Турция и Латвия работиха по проекта „Ранен старт за по-добър живот на деца със специални потребности”.

С оглед рехабилитирането и обучението на деца със СОП (ментални, физически, обучителни затруднения и такива, свързани със социалната адаптация), и интегрирането им в обществото, ние използваме специфични терапевтични методи. Прилагайки богатите културни традиции и опит на нашите страни, основавайки се на радостта и удовлетворението, което творческите занимания носят, ние търсим в тях и терапевтичния ефект, за да разширим и обогатим образователните способности на нашите ученици.

Чрез проектните дейности се учехме един от друг, споделяхме опит и добри практики, търсехме начини да прилагаме наученото в ежедневната си работа. По време на срещите се запознахме с различни методи на преподаване и терпевтиране чрез теоретично представяне, практически демонстрации и наблюдение работата на колегите от страните – партньори.

Други важни моменти, дискутирани по време на нашите срещи, бяха: образователните системи в нашите страни, начинът на определяне на специфичните потребности на децата, диагностицирането и оценяването на децата със СОП, успехи и проблеми в процеса на интегриране на децата със СОП в системата на общообразова-телните училища в различните страни.